Zpráva o činnosti školní družiny 2013/2014

Školní družina je školské zařízení Základní školy a mateřské školy, Kravsko, příspěvkové organizace. Pro svou činnost užívá dvě herny, tělocvičnu školy, velkou zahradu s dětskou sestavou, pískovištěm i sedacími koutky a upravené hřiště s brankami, koši a běžeckou dráhou. K dispozici je také keramická dílna. Čtenáři mohou kdykoli využít knihovnu.
 
Přihlášené děti:
Na začátku školního roku bylo zapsáno 75 žáků a na konci 79 žáků. Z tohoto počtu je 33 dívek a 46 chlapců. Pracovaly tři oddělení.

I.         oddělení                     počet dětí 30   v. vych. Marie Kubišová

II.        oddělení                     počet dětí 30   vych. Lucie Minaříková, Monika Valentová

III.      oddělení-kroužky       počet dětí 19   učitelé  1.- 5. třídy

Kroužky – Klubíčko, sportovní hry, výtvarný kroužek, sportovní kroužek, keramika


Úplata za zájmové vzdělávání:
Úplatu za zájmové vzdělávání stanovenou na částku 50.- Kč/měsíc zaplatilo 78 dětí, 1žák nemá platbu uhrazenou.

Výchovně vzdělávací činnost ŠD:                                                                                    

Činnost školní družiny je zajišťována kvalifikovanými vychovatelkami a učiteli z prvního stupně ZŠ, kteří se dle potřeby dokáží navzájem doplnit ve svých specializacích. Zájmové vzdělání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují žáky dovednostmi činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými. Uskutečňujeme zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, formou odpočinku a relaxace. Podporujeme a respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků. Nabízíme dětem podnětné činnosti, zajímavé a obsahově bohaté, potřebné zázemí, klid a bezpečí. Vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k druhým lidem, jejich kulturním a duchovním hodnotám. Vychováváme děti k samostatnému využívání volného času a vybavujeme žáky náměty pro naplňování jejich volného času. Aktivity školní družiny byly mnohotvárné a organizačně proměnlivé. Vychovatelky zajišťovaly nejen bezpečnost dětí a sociální služby, ale i výchovně-vzdělávací činnost. Sledovaly a hodnotily zvládnutí organizace režimových momentů i dodržování pravidel společenského chování. Kontrolovaly, zda organizace jednotlivých činností a uspořádání dětí jim dává dostatek příležitostí ke vzájemné komunikaci a podpoře kamarádských vztahů. Při spontánních aktivitách navozovaly, podněcovaly a usměrňovaly děti. Každá činnost byla ukončena zhodnocením a motivačním faktorem byla pochvala.

Časové rozvržení a uspořádání činností se řídilo požadavky psychohygieny tak, aby byl podporován zdravý tělesný, duševní i sociální vývoj dítěte. Bylo přihlíženo k biorytmům člověka a ke křivce výkonnosti. Při plánování činností vycházely vychovatelky z obecných cílů, pedagogicko-psychologických poznatků a konkrétních podmínek naší školní družiny i ze znalostí individuálních zvláštností dětí. Velká pozornost byla věnována pobytu dětí venku s ohledem na počasí a roční období. Maximálně jsme využívali především školní hřiště, která nám dává spoustu možností.

Nejlepší motivací je radost z činností, zájem o ně a měřítkem úspěchu je ocenění. Vychovatelky využívaly soutěživost, chuť k vytváření množství rukodělných výrobků nejen pro sebe, své rodiče, ale i pro spolužáky a společenské příležitosti. Vytvářely atmosféru spolupráce a vzájemné pomoci i výchovy dětí k využívání volného času. V průběhu školního roku jsme organizovali pro děti akce společné pro všechna oddělení, vlastní výstavy a soutěže v odděleních. Přispívali jsme svými výrobky jako dárečky při akcích školy. V keramické dílničce zvládly děti výrobu mnoha dekorů a předmětů.

 

Spolupráce s učiteli, rodiči a dalšími subjekty - prezentace

Vychovatelky využívaly při spolupráci všech rozmanitých pedagogických prostředků a vzájemného respektu mezi vychovatelkou a učitelem. Prováděly konzultace s třídními učiteli spojené s hledáním výchovného řešení problémů. Informovaly učitele o orientaci dítěte v době zájmových činností, schopnostech, úspěších i neúspěších v oblastech trávení volného času. Informovaly rodiče o svých záměrech především na informační nástěnce u školní družiny nebo internetových stránkách školy. V případech řešení větších problému byly rodiče vyzvání k návštěvě a konzultaci s vychovatelkou popřípadě i ředitelkou školy. Drobné vzájemné informace byly vyřizovány i telefonicky. Vychovatelky pomáhaly výrobky, které vytvořili v zájmových činnostech žáci, k zajištění výzdoby školy, školního vánočního trhu, Jarmarku v obci Plenkovice, výzdobou obchodu v Kravsku, dárkové výrobky pro děti při zápisu do první třídy, výrobky pro děti při zápisu do mateřské školy, výzdoba sálu Kulturního domu v Kravsku pro pořádání Posvícení, vánočních přání pro obecní úřady, vánoční  pošta, výroba velikonočních přání pro bývalé pracovníky školy při společenském setkání.

Během všech činností prováděných ve školní družině dbáme o dodržování hygienických předpisů a zásad bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

Výroční zprávu ŠD zpracovala: Marie Kubišová

Hodnocení 2013/2014

Září 2013

Seznámili jsme se se školou, družinou, jídelnou, okolím školy, prostorem školního i dětského hřiště. Dále jsme se naučili pravidla chování, vnitřní řád školní družiny. Povídali jsme si o slušném chování a o správném rozvržení denního režimu. Vyráběli jsme především výrobky z kartonu a barevných...

Říjen 2013

Povídali jsme si o své rodině, o posvícení ve vesnici, o kuchyni dnes a dříve. Malovali jsme obrázky různými technikami, kresbu voskovým pastelem a vodovými barvami, pastelkami i temperovou barvou. Vyráběli jsme z kartonu, barevných papírů, drobných vyražených dílků i papírové mozaiky. Byly to...

Listopad 2013

Vyráběli jsme sluníčka a pavučiny z kaštanů, soutěžili jsme v dámě, vymalovávali jsme omalovánky s podzimními tématy. Vyráběli jsme hvězdičky do Jarmarku v Plenkovicích a svícínky lepené i malované. Tyto výrobky jsme vyráběli i pro školní Jarmark u příležitosti vánočního vystoupení. Povídali jsme...

Prosinec 2013

Povídali jsme si o Adventu a Vánocích, o Zimě, pomocnících v domácnosti a vánočním zdobení. Vyráběli jsme čerty, Mikuláše, anděly, vystřihovánky pro ozdobu oken a přáníčka do Vánoční pošty i přáníčka pro učitele. Pomáhali jsme s přípravou školního Jarmarku. Děti z Klubíčka připravovaly vystoupení...

Leden 2014

Povídali jsme si o našem kraji, městě a vesnicích, procvičovali jsme naše smysly pomocí her, zapisovali počasí, orientovali jsme se v čase- rok, měsíce, dny, hodiny a povídali si o národnostech. Vyráběli jsme papírové čepice, peklíčka, mozaikového šneka, dárečky pro zápis do první třídy - sloni...

Únor 2014

Povídali jsme si o cestování světě, o sdělovacích mediích, počítačích, internetu, televizi, seznamovali jsme se s olympijskými hrami v SOCHI, povídali jsme si o tradicích Masopustu. Přesazovali jsme pokojové květiny. Vyráběli jsme sněhuláky z pryže, kočičku z ruliček, na Valentýna srdce, masky...

Březen 2014

Povídali jsme si o knihách, o ochráncích pořádku, o Jaru, hráli jsme si venku. Vyráběli jsme dekorace pro výzdobu školy-tulipány, dekorace zajíce pro jídelnu, výzdobu nástěnky- jarní květiny, ovečky z tapet, slepičky s látkovými vajíčky. Zasazovali jsme proutky k týpí, šeříky k domečku, hrabali...

Duben 2014

Duben Povídali jsme si o cyklistech a vybavení kola. Učili jsme se správné chování na komunikacích, zastávkách i přecházení silnice.   Vyráběli jsme dárečky pro zápis do mateřské školy a zápichy květin do květináčů. Seli jsme semena okrasných dýní a učili jsme se, jak je vysadit a...

Květen - Červen 2014

Květen – červen Povídali jsme si o výletech se školou i rodiči. Dělali jsme krátké výlety do okolí a učili jsme se slušnému chování. Sbírali jsme léčivé rostliny – pampeliškové listy. Vyráběli jsme květiny z plsti, zvířata z kartonu a malovali jsme zvířata domácí i ze ZOO. Uspořádali jsme...